[INFO] Xavier's Religious Studies

Go down

[INFO] Xavier's Religious Studies Empty [INFO] Xavier's Religious Studies

Post by Xavier on Mon Jan 20, 2014 3:54 pm

เอกภพแห่งซาเวียร์

ซาเวียร์เป็นโลกที่ความเชื่อยังคงมีอิทธิพลในการดำรงชีวิตอยู่มาก
อย่างน้อยเวทมนตร์ ก็เป็นผลมาจากแนวคิดทางศาสนา

ศาสนาในซาเวียร์ แทบพูดได้ว่า มีรากฐานมาจากชุดความคิดที่เป็นเอกภพเดียวกัน
คำว่าพระเจ้า มีอยู่จริงในความเชื่อของชาวซาเวียร์
แต่ศาสนาที่แตกแยกย่อยออกไป คือการมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในการนับถือ และวิถีปฏิบัติ

ต่อจากนี้ จะเป็นรายละเอียดของเอกภพทางความคิดที่เป็นรากฐานทางความเชื่อของชาวซาเวียร์

เอกภพประกอบด้วย 3 พิภพ คือ

1. โลกเบื้องบน (The Aloft)
โลกที่เป็นที่มาของพลังอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ให้แสงสว่างแก่ซาเวียร์
เป็นที่อยู่ของสิ่งที่ถูกเชื่อว่าเป็น "พระเจ้าและเทวฑูต" ได้แก่

Liolit, the Light
แสงเพียงหนึ่งเดียวแห่งเอกภพ พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดของทุกศาสนาที่เชื่อในความดีงามแห่งโลกเบื้องบน

The Three Reflectives
สามมหาเทพแห่งโลกเบื้องบน ผู้สืบทอดพลังแห่งลิโอลิท แสงสะท้อนทั้งสามแห่งสวรรค์
- Akimir แสงแรกแห่งลิโอลิทที่กระทบลงสู่ซาเวียร์ ตัวแทนแห่งการสรรสร้างสรรพสิ่งของเอกภพ
- Razie แสงต่อเนื่องแห่งลิโอลิท แสงที่ยังคงส่องสู่ซาเวียร์ ตัวแทนแห่งการดูแลรักษาสรรพสิ่งของเอกภพ
- Nir แสงสุดท้ายแห่งลิโอลิทที่ส่องมาถึงซาเวียร์ ตัวแทนแห่งการทำลาย การเผาผลาญสรรพสิ่งของเอกภพ

The Radius
รัศมีแห่งลิโอลิท ลูกหลานแห่งพระผู้เป็นเจ้า หมายรวมถึงเหล่าเทพเจ้า ที่เป็นที่นับถือในระดับพื้นเมือง

Kosha,the Darkness
ความมืดแห่งโลกเบื้องบน สิ่งที่มีอยู่มาก่อนการส่องแสงของลิโอลิท
มักไม่ถูกกล่าวถึงในกลุ่มผู้นับถือโลกเบื้องบน เป็นตัวแทนแห่งความมืดนิรันดร์ การดับสูญ ความตาย

2. โลกไร้แสง (The Lightless)
โลกอันเป็นที่อยู่ของปีศาจ โลกที่เกิดจากเงาจากแสงที่พาดผ่านซาเวียร์
ปีศาจในโลกไร้แสงไม่มีลำดับ ไร้ระเบียบ โลกที่โหดร้ายเกินจะคาดคิด
ว่ากันว่าการถูกเรียกมาสู่ซาเวียร์ถือเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุดสำหรับปีศาจแห่งโลกไร้แสง

ปีศาจจากโลกไร้แสงที่เคยถูกเรียกมายังซาเวียร์มักมีชื่อเรียกขาน
บางส่วนได้รับการนับถือจากลัทธิไร้แสงบางสาย

Nairrit
ปีศาจสีดำ เชื่อกันว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด เหนือปีศาจทั้งปวง
มีเพียงมือข้างขวาของมันที่เคยถูกเรียกมาสู่ซาเวียร์ (The Black Claw)
แต่นั่นทำให้บาคส์ตกอยู่ใต้การปกครองของน็อดมาหลายร้อยปี
ว่ากันว่า มันคือเงาของแสงแห่งลิโอลิท

Abir
กลุ่มปีศาจนักรบ ที่มักถูกเรียกมาในการต่อสู้ มีจำนวนมาก และจัดได้ว่าเป็นปีศาจชั้นนำในโลกไร้แสง

The Leftover
ซากเดนที่ตกค้างในซาเวียร์ ปรากฏในรูปของภูติพรายที่อาศัยในที่ห่างไกลจากผู้คน
ที่มาของปีศาจในนิทานปรัมปราของซาเวียร์ ยังคงเหลืออยู่บ้างในปัจจุบัน
แต่ความเปลี่ยนแปลงของพวกมัน ทำให้ต่างจากปีศาจในโลกไร้แสง จนแทบเทียบไม่ติด

3. ซาเวียร์ (Xavier)
โลกที่เป็นที่อยู่ของสรรพสิ่งที่เกิดจากแสงแห่งลิโอลิท
ชื่อแปลว่า "บ้านหลังใหม่" ซึ่งเป็นตำนานความเชื่อที่มีในบางศาสนาของซาเวียร์
ที่กล่าวว่าซาเวียร์เกิดจากความโดดเดี่ยวแห่งลิโอลิท ผู้ให้แสงแก่เอกภพ
และในบางความเชื่อ ก็กล่าวต่อไปว่า ลิโอลิทละทิ้งบ้านหลังนี้ไป เพราะมลทินของ"สรรพสิ่ง"
ได้ทำให้โลกไร้แสงผุดขึ้นภายใต้เงาของซาเวียร์ที่เกิดจากแสงแห่งลิโอลิท

________

ศาสนาในซาเวียร์

แม้ว่าจะไม่มีใครเคยสัมผัสถึงคนจากโลกเบื้องบน แต่ชุดความเชื่อนี้ได้รับการพิสูจน์
จากการมีอยู่ของเวทมนตร์ พลังศักดิ์สิทธิ์แห่งแสง และการมาเยือนของโลกไร้แสง
ศาสนาต่างๆอิงจากฐานคิดเหล่านี้ ต่อจากนี้จะเป็นรายละเอียดของศาสนาต่างๆในซาเวียร์

ในที่นี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในอันดิก้า

1. Radiuism
ราดิวเป็นชื่อที่ใช้เรียกฐานคิดที่เป็นแหล่งที่มาของพลังเวทมนตร์ที่ถูกใช้ในปัจจุบัน
เหล่าจอมเวทจะเรียนรู้เวทมนตร์ผ่านฐานคิดราดิว ที่ว่าเวทมนตร์คือพลัง
ที่ได้รับจากการร้องขอต่อ The Radius ที่ดำรงอยู่บนโลกซาเวียร์
พลังของรัศมีแห่งลิโอลิท ตามฐานคิดราดิว จะไหลเวียนอยู่ในพิภพแห่งซาเวียร์
แต่คำว่าราดิวนั้นเป็นศัพท์ในทางศาสนศึกษา จอมเวทส่วนใหญ่รับรู้แค่ว่า มันคือวิถีแห่งเวทมนตร์

2. Church of Baks
ศาสนาแห่งบาคส์ มีผู้นำทางจิตวิญญาณคือ ประกาศกแห่งแสง ตำแหน่งสูงสุดของนักบวชแห่งบาคส์
ศาสนจักรแห่งบาคส์มีบทบาทสำคัญยิ่งในฐานะผู้เผยแผ่ศาสนาแห่งบาคส์ ศาสนาแห่งโลกเบื้องบน
ซึ่งนับถือลิโอลิทเป็นพระเจ้าสูงสุด โดยมีสามมหาเทพเป็นสิ่งสำคัญในลำดับถัดมา
แม้ไม่ถูกกล่าวถึง นักบวชแห่งบาคส์มักนักถือราซิเอเป็นเทพประจำตัว หมายถึงเป็นแหล่งของพลังเวทศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขา
มีวิถีปฏิบัติที่เน้นย้ำถึงความรัก ความเมตตา และศรัทธาแห่งแสง

3. Church of Nodaul
ศาสนาที่เกิดจากการปฏิรูปภายในของโนดอซ นับถือโคชาเป็นพระเจ้าสูงสุดควบคู่ไปกับลิโอลิท
พวกเขาเชื่อว่าลิโอลิทกับโคชา คือสิ่งเดียวกัน ในช่วงเวลาที่ต่างกัน
เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิโนดอซ และเริ่มแผ่ขยายมาสู่ชาวเมืองชายแดนที่ติดกับโนดอซ
นักบวชส่วนใหญ่นับถือ เนียร์ เป็นเทพประจำตัว เน้นการระลึกถึงการดับสูญชั่วนิรันดร์

4. The Lightless Libera
กลุ่มลิเบร่า เชื่อว่าปีศาจในโลกไร้แสงควรได้รับการปลดปล่อย ซาเวียร์กับไลท์เลสควรผนวกรวมเป็นโลกเดียวกัน
ตัวกลุ่มไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายซาเวียร์ แต่ในความเชื่อของพวกเขา ซาเวียร์ควรจะเป็นไปตามที่ควรจะเป็น
การมีอยู่ของมนุษย์บนซาเวียร์เป็นความลำเอียงของโลกเบื้องบนที่ใจอ่อนต่อคำอ้อนวอนจากมนุษย์

5. Trevaism
กลุ่มเทรว่า ลัทธิไร้แสงที่พยายามรื้อฟื้นการเรียกปีศาจ เพื่อประโยชน์ส่วนตน เชื่อในอำนาจของแนร์ริท ที่ทัดเทียมลิโอลิท


________
Xavier
Xavier
Admin

Posts : 192
Join date : 2014-01-01

Character's Profile
ชื่อตัวละคร: Xav's Cat
อาชีพ: Xavier's Butler Assist.
สังกัด: Xavier

http://xavier.thai-forum.net

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum